[C++ 编程]941. 有效的山脉数组


给定一个整数数组 A,如果它是有效的山脉数组就返回 true,否则返回 false。
让我们回顾一下,如果 A 满足下述条件,那么它是一个山脉数组:
A.length >= 3
在 0 < i < A.length – 1 条件下,存在 i 使得:
A[0] < A[1] < … A[i-1] A[i+1] > … > A[B.length – 1]

示例 1:

输入:[2,1]
输出:false

示例 2:

输入:[3,5,5]
输出:false

示例 3:

输入:[0,3,2,1]
输出:true

941. valid-mountain-array C++带解释源代码 点击下载