[Leetcode]1013. 将数组分成和相等的三个部分


给定一个整数数组 A,只有我们可以将其划分为三个和相等的非空部分时才返回 true,否则返回 false。

形式上,如果我们可以找出索引 i+1 < j 且满足 (A[0] + A[1] + … + A[i] == A[i+1] + A[i+2] + … + A[j-1] == A[j] + A[j-1] + … + A[A.length – 1]) 就可以将数组三等分。

示例 1:

输出:[0,2,1,-6,6,-7,9,1,2,0,1]
输出:true
解释:0 + 2 + 1 = -6 + 6 - 7 + 9 + 1 = 2 + 0 + 1

示例 2:

输入:[0,2,1,-6,6,7,9,-1,2,0,1]
输出:false

示例 3:

输入:[3,3,6,5,-2,2,5,1,-9,4]
输出:true
解释:3 + 3 = 6 = 5 - 2 + 2 + 5 + 1 - 9 + 4

1013. 将数组分成和相等的三个部分 C++带注释源代码点此下载